AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน
กรรมการผู้จัดการ ธอส. คว้ารางวัลสุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Banker of the Year 2014
นิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ประกาศยกย่อง นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Banker of the Year 2014 โดยสามารถบริหารจัดการให้ ธอส. เติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน สะท้อนได้จากตัวเลขผลการดำเนินงานของธนาคารดีที่สุดในรอบ 10 ปี ตอกย้ำความสำเร็จของ ธอส. และก่อนหน้านี้ธนาคารได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น “สุดยอดธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Bank of the Year 2014” 
          
นิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ประกาศยกย่อง นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็น “สุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Banker of the Year 2014” เนื่องจากเห็นว่าในช่วงต้นปี 2557 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหารอบด้าน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง รวมถึงเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น แต่นางอังคณา ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจหลักในการสร้างโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสามารถบริหาร ธอส. ให้มีผลการดำเนินงานเติบโตสวนกระแส โดยมีผลการดำเนินงานดีที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทการทำงานอย่างถึงลูกถึงคน ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1.รักษาความเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง โดยตั้งเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ในปี 2557 จำนวน 134,000 ล้านบาท 2.บริหารต้นทุนทางการเงิน และหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเสถียรภาพการจัดการด้านหนี้สิน โดยมีเงินฝากเติบโตร้อยละ 6.23 3.บริหาร NPL และ NPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ โดยลด NPL ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 6 ของสินเชื่อคงค้าง และ 4.ยกระดับคุณภาพการบริการและระบบสนับสนุนการจัดการ รักษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งโครงการ Peak Day ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะร่วมกับพนักงาน มาให้บริการลูกค้า พร้อมกับนำคำแนะนำต่างๆ มาปรับปรุงการบริการ กระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีตามค่านิยมองค์กร (G-I-V-E Values) และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของ ธอส. ด้วยการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2557 ธนาคารมีจำนวนสาขารวม 202 แห่งทั่วประเทศ

          
นอกจากนี้ ธอส. ยังจัดทำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยังจัดทำโครงการสินเชื่อคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ในปี 2557 ธอส. จะสามารถสานฝันให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้กว่า 124,000 บัญชีอีกด้วย 

          
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารองค์กร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจได้ประกาศยกย่องให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็น “สุดยอดธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Bank of the Year 2014” มาแล้ว เนื่องจากเห็นว่า ธอส. เป็นธนาคารที่มีความโดดเด่นที่สุดในระบบในรอบปี 2557 ทั้งในด้านผลการดำเนินงานปี 2557 ที่โดดเด่นที่สุด โดยมีฐานะทางการเงินดีที่สุดในรอบ 10 ปี และยังสามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการตอบสนองนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือลูกค้าประชาชนด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างดีเยี่ยม เห็นได้จากตัวเลขดำเนินงานไตรมาสที่ 3 /2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 103,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2557 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 778,632 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 824,491 ล้านบาท เงินฝากรวม 650,527 ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดเหลือจำนวน 46,628 ล้านบาท คิดเป็น 5.99% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 ที่มี NPL อยู่ที่ 6.12% ของสินเชื่อรวม และมีกำไรสุทธิ จำนวน 7,379 ล้านบาท โดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง(BIS Ratio) ในระดับแข็งแกร่งมากที่ 16.72% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
< Back
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.