AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
PR NEWS (ข่าวประชาสัมพันธ์) » THAILAND (ประเทศไทย) » EDUCATION (การศึกษา)
IDE Center by UTCC เปิด “วิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE 101)” ครั้งแรกในประเทศไทย บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักศึกษาปีละ 5,000 ราย ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่
By : เดียริสติก เอเจนซี่   |   Posted : November 22, 2017
ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย บรรจุเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนผ่านการสร้างแนวคิด (Mindset) ทางการประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และทราบถึงกระบวนการ 24 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีละ 5,000 ราย ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้จากการที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับแนวทางการเรียนการสอนจาก Lecture Based เป็น Projected Based ที่มุ่งเน้นทำจริงตามหลักการและกระบวนการเรียนรู้แบบ MIT มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย”

วิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 เป็นวิชาที่นำแนวคิดกระบวนการ 24 Steps Disciplined Entrepreneurship จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาเป็นวิชาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 1 ทุกคน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ (Projected Based Learning) เพื่อให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำจริง ซึ่งนักศึกษาจะต้องคิดหาไอเดียทางธุรกิจจากการค้นหาปัญหาจากพื้นที่ในเขตห้วยขวางและดินแดง ประกอบกับต้องคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือเข้าใจถึงผู้ที่ได้รับปัญหาซึ่งจะเป็นลูกค้าของธุรกิจในอนาคต ตั้งแต่ การทำการสอบถามลูกค้า และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทอดสอบจริง และจะต้องนำเสนอเพื่อแข่งขันกัน โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาไอเดียทางธุรกิจร่วมกับชุมชนห้วยขวางและดินแดง

“กลุ่มเป้าหมายหลักของวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 คือนักศึกษาทุกคนและทุกคณะในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้บรรจุวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 ให้เป็นรายวิชา General Education ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน เพื่อสร้างแนวคิด (Mindset) ทางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการ และจิตวิญญาณของการประกอบการ เพราะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชื่อว่าการประกอบการไม่ใช่องค์ความรู้ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป และสำหรับในภาคการศึกษาที่ 1 นี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเรียนในวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 แล้วรวมกว่า 25 กลุ่ม หรือประมาณ 1,500 คน โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งเป้าจะให้ความรู้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยปีละ 5,000 คน” รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเสริม

ทางด้าน อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) เปิดเผยว่า “การเรียนการสอนในวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยการเรียนรู้ เข้าใจ จากการปฏิบัติจริงและไม่มุ่งเน้นให้ท่องจำไปสอบ หาแต่เข้าใจกระบวนการ และสร้างมายเซ็ตทางการประกอบการซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจบออกไป ไม่ว่าจะสร้างองค์กรธุรกิจของตนเอง หรืออยู่ในองค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ ทั้งนี้การเรียนการสอนได้มีการวางแผนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมไปถึงการสอดแทรกแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันของทีมสอนที่ได้รับผ่านการอบรมจาก MIT ซึ่งเป็นทีมผู้สอนที่ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นกลุ่มผู้ประกอบการสมัยใหม่จากหลากหลายธุรกิจ ไปจนถึงนักวิจัยที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์จริง และในอนาคตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแผนที่จะร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เริ่มลงมือใน Step 0 ในการเรียนการสอนแบบใหม่นี้”

การเรียนการสอนในวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 จะมีการเรียนการสอนทั้งส่วนของขั้นตอนที่ 0 หรือ Step Zero โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจค้นหา (Exploration) และการทดลอง (Experiment) และการลงมือทำ (Execute) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริง ๆ เพื่อที่จะเข้าไปข้อมูลปัญหา พูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อที่จะสามารถค้นหาโอกาสในการประกอบการ จากนั้นจึงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียน โดยการเรียนการสอนจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่จะต้องทำจริง เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษา โดยทางคณาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ผลักดันและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนที่ 0 แล้วจึงจะเรียนรู้แนวทางการสร้างธุรกิจใน 24 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ (Disciplined Entrepreneurship) ซึ่งจะครอบคลุม 6 ด้านของการทำธุรกิจ อันประกอบไปด้วย ลูกค้าของธุรกิจคือใคร สินค้าและบริการสามารถทำอะไรให้ลูกค้าได้บ้าง ลูกค้าครอบครองสินค้าและบริการของธุรกิจได้อย่างไร ธุรกิจจะสามารถทำเงินจากสินค้าและบริการได้อย่างไร ธุรกิจจะออกแบบและสร้างสินค้าและบริการได้อย่างไร แผนการขยายธุรกิจเป็นอย่างไร

“การสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้ทุกคนหากมุ่งมั่นก็จะสามารถตั้งต้นและริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมได้ และผู้ประกอบการในยุค 4.0 จะต้องสามารถที่จะเข้าใจและเปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งใหม่โดยใช้นวัตกรรม ดังนั้นการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสร้างอนาคตของประเทศไทย และแนวโน้มในการสร้างธุรกิจและสตาร์ทอัพในอนาคตจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แต่จะต้องร่วมกันผลักดันจากทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป” รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเดียริสติก เอเจนซี่
ฐาณัชชา อวนอ่อน โทร: 094-669-6442 อีเมล์: thanatcha.a@deeristic.com
ศุภกฤต ศรีวรรณ์ โทร: 094-673-0616 อีเมล์: supakrit.s@deeristic.com


< Back
 
Country (ประเทศ)
Australia Hong Kong & China India Indonesia Korea Malaysia
Philippine Singapore Others Thailand (ประเทศไทย)
Category (ประเภท)
Auto (ยานยนต์) Airlines (สายการบิน) Banking & Finance
(การเงิน ธนาคาร)
Business (ธุรกิจ) Calendar (ปฎิทิน) Collection (ของสะสม)
Education (การศึกษา) Entertainment (บันเทิง) Event (กิจกรรม) Exhibition (นิทรรศการ) Family & Kids
(ครอบครัวและเด็ก)
General (ทั่วไป)
Golf (กอล์ฟ) Government Offices & Services (ราชการ) Health & Beauty
(สุขภาพและความสวยความงาม)
Travel (ท่องเที่ยว) IT & Communications
(ไอที สื่อสาร)
Lifestyle (ไลฟ์สไตล์)
Logistic (โลจิสติค) Professional Club & Network
(สมาคม ชมรม)
Real Estate (อสังหาฯ) Promotions (โปรโมชั่น) Travel (ท่องเที่ยว) Watch & Jewelry
(นาฬิกาและเครื่องประดับ)
Wine & Dine
(อาหารและเครื่องดื่ม)
 
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.