AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
PR NEWS (ข่าวประชาสัมพันธ์) » THAILAND (ประเทศไทย) » GENERAL (ข่าวทั่วไป)
คณะนิเทศติดตามงาน รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เร่งขับเคลื่อนงานเชิงรุก
By : จุมพล โพธิสุวรรณ   |   Posted : June 8, 2019
คณะนิเทศติดตามงาน รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เร่งขับเคลื่อนงานเชิงรุก
นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหัวหน้าคณะนิเทศติดตามงานลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พส. เร่งขับเคลื่อนงานเชิงรุก ซึ่งมี นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมคณะนิเทศติดตามงานด้วยดังกล่าว โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และนายอรัญ รอบไธสง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

นายอรรคพงษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะนิเทศติดตามงาน ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่นิเทศติดตามงานพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำกับ ติดตามประเมินผลงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำในการทำงาน เพื่อให้ภารกิจของกรมบรรลุเป้าหมาย โดยได้ชื่นชมการเบิกจ่ายงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมวิธีการขับเคลื่อนงานถอนสภาพนิคม ตามที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้ทราบแผนการถอนสภาพนิคมภายในปี 2572 ทำให้ราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองมีความกระตือรือร้นและรับทราบประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในกรณีที่ราษฎรได้ดำเนินการตามกระบวนการเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเองก่อนประกาศสิ้นสภาพนิคมฯ

"ขอชื่นชมการประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อทำ CSR ให้กับกลุ่มเป้าหมายของกรม ทั้งนี้คณะนิเทศติดตามงานได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองที่มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียด โดยยึดหลักความโปร่งใส และมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ"

ทางด้าน นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมในกรณีที่นิคมสร้างตนเองได้ประชาสัมพันธ์การถอนสภาพนิคมสร้างตนเองให้ราษฎรในพื้นที่นิคมฯ รับทราบ โดยการจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อขอความร่วมมือผู้นำชุมชนแจ้งให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้ทราบว่านิคมฯ มีแผนจะถอนสภาพนิคมในปี 2572 รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบของนิคมฯ 239,063 ไร่ ครอบคลุม 4 จังหวัด 4 อำเภอ 15 ตำบล 69 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอบางระกำ มี 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน จำนวน 169,693 ไร่, จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ มี 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,870 ไร่, จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ มี 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน จำนวน 3,125 ไร่ และจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี ซึ่งมี 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน จำนวน 44,375 ไร่ จากการจัดประชุมทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความกระตือรือร้นมาติดต่อดำเนินการตามกระบวนการก่อนการถอนสภาพนิคมเป็นจำนวนกว่า 50 คนต่อวัน

"ในส่วนของการประกาศสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเอง เป็นการดำเนินการตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ต้องมีการวางผังแปลงที่ดิน และจัดคนเข้าครอบครองทำกินครบถ้วนตามสภาพที่ดินที่จัดไว้แล้ว โดยมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์ตามผังที่สร้างไว้ หรือตามสมควรแก่สภาพท้องถิ่นนั้น ๆ หรือเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการครองชีพ และประชาชนได้ตั้งเคหะสถานซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของเกษตรกรในท้องถิ่นใกล้เคียงเป็นหลักแหล่ง และการประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยเกษตรกรในท้องที่ใกล้เคียง และสุดท้ายต้องออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ให้แก่สมาชิกนิคมฯ ครบถ้วนแล้ว"
< Back
 
Country (ประเทศ)
Australia Hong Kong & China India Indonesia Korea Malaysia
Philippine Singapore Others Thailand (ประเทศไทย)
Category (ประเภท)
Auto (ยานยนต์) Airlines (สายการบิน) Banking & Finance
(การเงิน ธนาคาร)
Business (ธุรกิจ) Calendar (ปฎิทิน) Collection (ของสะสม)
Education (การศึกษา) Entertainment (บันเทิง) Event (กิจกรรม) Exhibition (นิทรรศการ) Family & Kids
(ครอบครัวและเด็ก)
General (ทั่วไป)
Golf (กอล์ฟ) Government Offices & Services (ราชการ) Health & Beauty
(สุขภาพและความสวยความงาม)
Travel (ท่องเที่ยว) IT & Communications
(ไอที สื่อสาร)
Lifestyle (ไลฟ์สไตล์)
Logistic (โลจิสติค) Professional Club & Network
(สมาคม ชมรม)
Real Estate (อสังหาฯ) Promotions (โปรโมชั่น) Travel (ท่องเที่ยว) Watch & Jewelry
(นาฬิกาและเครื่องประดับ)
Wine & Dine
(อาหารและเครื่องดื่ม)
 
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.