AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
PR NEWS (ข่าวประชาสัมพันธ์) » THAILAND (ประเทศไทย) » EDUCATION (การศึกษา)
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประสบผลสำเร็จ เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
By : Notable Bangkok   |   Posted : June 6, 2019
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.  จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประสบผลสำเร็จ เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญและความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยประสบการณ์ตรง และกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยในอนาคต ตามแนวทางที่กำหนดของอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2579 รวมถึงด้านพหุวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของ กลุ่มชนเชื้อชาติ สถานะของครอบครัว เพศ บทบาททางเพศ ความสามารถพิเศษ ภาษา ศาสนา และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ มุ่งให้เห็นคุณค่าในความแตกต่างของกลุ่มต่าง ๆ ในระบบสังคม

และเนื่องในวโรกาสมหามงคลฤกษ์พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ

สำหรับโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 พรรษาสมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้การรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ หมอภาษาไทย นาฎศิลป์โขน ดนตรีไทย หัตถกรรม(หุ่นร่วมสมัยเจ้าขุนทอง) และคหกรรม โดยมีวิทยากรออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้เยาวชนได้มีความรู้ ทักษะความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียกว่าศิลปะสร้างเด็ก

นภัสกร มิตรเอม กล่าวว่า ท่านพระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งใจฟื้นฟูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ มจร. ที่มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชุมชนในวัฒนธรรมไทย เราวางโครงหลักๆ ไว้ที่การแสดง ไม่ว่าจะเป็นโขน ละคร ดนตรี เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ภาษา และเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆมากมาย บริบทต่างๆ เหล่านี้อยู่ในค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ดังนั้นโครงการนี้จึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ถือเป็นการตั้งไข่ของโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เชื่อว่าการทำงานในครั้งหน้าจะสามารถเติบโตและพัฒนาขึ้นไปได้ดีกว่านี้ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอน โครงการนี้จึงถือเป็นโครงการที่หนึ่งของโรงเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ
โครงการที่สองคือการต่อยอดจากโครงการนี้ไปสู่การตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ที่วังน้อย ซึ่งขณะนี้มีผู้ใจดีได้บริจาคที่ดิน 6 ไร่ และได้ทุนจากการอนุมัติจากส่วนกลางแล้ว จำนวน 30 ล้านบาทเพื่อตั้งโรงเรียน ส่วนที่เหลือคือเรื่องของระบบสาธารนูปโภค สิ่งที่ต้องใช้ ตรงนี้ต้องหาทุนเพื่อสร้างเสริมต่อไป งานนี้มีการหล่อพระที่ท่านมหาศุภชัยตั้งใจจะให้เป็นประธานประจำโรงเรียน เป็นพระปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน เรียกว่า สิงห์หนึ่ง จึงอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระประธาน ซึ่งจะมีพิธีการเททองในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 มีเป้าหมายคือการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงไทยเพื่อการพัฒนาเยาวชน สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสร้างคุณค่าให้สังคม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตา มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณค่าของแผ่นดินเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไป
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
< Back
 
Country (ประเทศ)
Australia Hong Kong & China India Indonesia Korea Malaysia
Philippine Singapore Others Thailand (ประเทศไทย)
Category (ประเภท)
Auto (ยานยนต์) Airlines (สายการบิน) Banking & Finance
(การเงิน ธนาคาร)
Business (ธุรกิจ) Calendar (ปฎิทิน) Collection (ของสะสม)
Education (การศึกษา) Entertainment (บันเทิง) Event (กิจกรรม) Exhibition (นิทรรศการ) Family & Kids
(ครอบครัวและเด็ก)
General (ทั่วไป)
Golf (กอล์ฟ) Government Offices & Services (ราชการ) Health & Beauty
(สุขภาพและความสวยความงาม)
Travel (ท่องเที่ยว) IT & Communications
(ไอที สื่อสาร)
Lifestyle (ไลฟ์สไตล์)
Logistic (โลจิสติค) Professional Club & Network
(สมาคม ชมรม)
Real Estate (อสังหาฯ) Promotions (โปรโมชั่น) Travel (ท่องเที่ยว) Watch & Jewelry
(นาฬิกาและเครื่องประดับ)
Wine & Dine
(อาหารและเครื่องดื่ม)
 
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.