AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
PR NEWS (ข่าวประชาสัมพันธ์) » THAILAND (ประเทศไทย) » BANKING & FINANCE (การเงิน ธนาคาร)
บลจ.ไทยพาณิชย์ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
By : กรณิการ์   |   Posted : May 27, 2019
บลจ.ไทยพาณิชย์ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดตัวโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีการเงินรับยุค disruptive

นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าสร้าง บลจ.ไทยพาณิชย์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และงอกงามด้วยวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CMU - SCBAM Machine Learning: Application for Smart Investment) สร้างโอกาสเรียนรู้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในบริบทการเงินโลก

โดยโครงการนี้จัดการเรียนรู้แบบ project based learning บูรณาการองค์ความรู้ด้านการเงินเข้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นความสอดคล้องกับหลักการสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียนเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน ซึ่งการจัดการความร่วมมือในโครงการดังกล่าวสำหรับภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ จะมีบทบาทเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีบทบาทความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี Machine Learning และ Big Data จะเป็นเครื่องมือหลักที่จะร่วมกันใช้เพื่อบ่มเพาะนักการเงินและวิศวกรคอมพิวเตอร์ในโครงการ และในส่วนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จะมีบทบาทในการวิเคราะห์การลงทุน สนับสนุนข้อมูลและความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพ
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นแรกได้แก่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (ESG Index) ครอบคลุมดัชนีที่มีมิติวัดสามประเด็นหลักของความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment Social และ Governance) ซึ่งโครงการแรกนี้จะเป็นโครงการวิจัยการพัฒนาการประเมินความยั่งยืนและระดับ ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่ดีแก่บริษัท โครงการดังกล่าวจะมีนักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 3 รวมทั้งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมศึกษาการประเมินความยั่งยืน การให้คะแนน ESG ของบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งเน้นที่บริษัทขนาดกลางและเล็กซึ่งอาศัยข้อมูลจากการสอบถามบริษัทจดทะเบียน งบการเงิน หรือใช้ machine learning เข้ามาช่วยเพื่อความสมบูรณ์และความครอบคลุมให้มากที่สุด สำหรับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทดสอบก่อนนำมาใช้งานจริงนั้นได้กำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดโครงการประมาณช่วงสิ้นปี และจะจัดให้มีการวัดประสิทธิภาพของข้อมูลในการลงทุน โดยกลุ่มที่ได้รับผลตอบแทนจากการทดสอบการลงทุนย้อนหลัง (Back Test) สูงที่สุดจะได้รางวัลด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกงานกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และนักศึกษาทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วย

“บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอาศัยความสามารถในการคำนวณ ประมวลผลที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของสมองกลมาใช้ในการวิเคราะห์หาปัจจัยในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของบลจ.อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บลจ.ยังเล็งเห็นว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้ในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันแนวทางการลงทุนที่มีการพิจารณาถึงปัจจัย ESG เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการลงทุนของ UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) ในระหว่างปี ค.ศ.1995 - 2017 แสดงให้เห็นว่าสมาชิก PRI จากทั่วโลกได้มีการนำเงินไปลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยดูจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทเหล่านี้ที่เติบโตขึ้นกว่า 10 เท่า จากประมาณ 6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมูลค่าประมาณ 65 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ “ นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึงการดำเนินโครงการในครั้งนี้ว่า  ”พัฒนาการแบบเปลี่ยนแปลงฉับพลัน หรือที่เรียกว่า disruptive จะส่งผลชัดเจนต่อวงการธุรกิจ สิ่งสำคัญคือการปรับตัว ขยายองค์ความรู้สู่ขอบเขตใหม่ๆ ที่จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ความท้าทายของคณะฯ คือการสร้างบุคลากรที่มีทักษะในเชิงบูรณาการเทคโนโลยีสู่การทำงานปกติ”


ด้านผู้ช่วยศาสาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับบทบาทจัดการความร่วมมือทางเทคโนโลยี กล่าวว่า  “คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีการดำเนินงานเกี่ยวข้อง สนับสนุนวิชาการข้ามสาขาอย่างต่อเนื่อง ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี Machine Learning และ Big Data จะเป็นเครื่องมือหลักที่คณะทำงานจะร่วมกันใช้เพื่อบ่มเพาะนักการเงินและวิศวกรคอมพิวเตอร์ในโครงการ”
scbam
< Back
 
Country (ประเทศ)
Australia Hong Kong & China India Indonesia Korea Malaysia
Philippine Singapore Others Thailand (ประเทศไทย)
Category (ประเภท)
Auto (ยานยนต์) Airlines (สายการบิน) Banking & Finance
(การเงิน ธนาคาร)
Business (ธุรกิจ) Calendar (ปฎิทิน) Collection (ของสะสม)
Education (การศึกษา) Entertainment (บันเทิง) Event (กิจกรรม) Exhibition (นิทรรศการ) Family & Kids
(ครอบครัวและเด็ก)
General (ทั่วไป)
Golf (กอล์ฟ) Government Offices & Services (ราชการ) Health & Beauty
(สุขภาพและความสวยความงาม)
Travel (ท่องเที่ยว) IT & Communications
(ไอที สื่อสาร)
Lifestyle (ไลฟ์สไตล์)
Logistic (โลจิสติค) Professional Club & Network
(สมาคม ชมรม)
Real Estate (อสังหาฯ) Promotions (โปรโมชั่น) Travel (ท่องเที่ยว) Watch & Jewelry
(นาฬิกาและเครื่องประดับ)
Wine & Dine
(อาหารและเครื่องดื่ม)
 
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.